Sự khác biệt giữa Hub và Switch

Hub là nơi các thiết bị được kết nối và tập hợp tại một vị trí vật lý nhất định, trong khi switch là nơi kết nối mạng của nhiều thiết bị được tập trung tại một vị trí cụ thể. Hub thường được triển khai bằng cách sử dụng các loại thiết bị thụ động và switch thường được triển khai bằng cách sử dụng các loại thiết bị chủ động.

Chế độ truyền và tốc độ của một hub tương ứng là bán song công và 10mbps, trong khi switch có chế độ truyền bán song công hoặc song công toàn phần với tốc độ cao tới 1Gbps.

Hub là gì ?

Hub
Hub

Hub còn được gọi là repeater, truyền tín hiệu đã khuếch đại đến mọi cổng, ngoại trừ cổng từ nơi nhận tín hiệu. Hub được sử dụng để kết nối vật lý các thiết bị mạng và tạo thành công nhiều cấu trúc phân cấp trạm. Các hub không thể giao tiếp và xử lý thông tin một cách thông minh cho lớp 2 và lớp 3. Nó đưa ra quyết định dựa trên cơ sở vật lý, thay vì phương pháp tiếp cận logic và phần cứng.

Switch là gì ?

Switch
Switch

Switch không là gì khác hơn là một bridge cung cấp khả năng bắc cầu tốt hơn. Theo nghĩa rộng, Nó là một thiết bị để thiết lập và kết thúc các kết nối theo yêu cầu. Nó có nhiều tính năng, như lọc, flooding và truyền frame. Về chức năng, nó cần địa chỉ đích của các frame mà nó học được từ địa chỉ MAC ban đầu.

Sự khác biệt giữa Hub và Switch

Bảng dưới đây tóm tắt việc so sánh giữa Hub và Switch:

STT Hub Switch
1. Hoạt động trong một lớp vật lý. Các hub được phân loại là mô hình OSI lớp 1. Hoạt động trong lớp liên kết dữ liệu. Lớp 2 của mô hình OSI được sử dụng cho các thiết bị switch mạng.
2. Chúng có thể được liên kết thông qua một hub trung tâm để liên kết các máy tính cá nhân với nhau. Cho phép kết nối nhiều hệ thống, quản lý các cổng, quản lý cấu hình bảo vệ VLAN.
3. Trong hub, dữ liệu truyền ở dạng bit hoặc tín hiệu điện. Trong Switch, dữ liệu truyền có dạng packet/gói (switch L3) hoặc frame (switch L2).
4. Khái niệm lọc không được sử dụng trong hub. Frame được truyền đến mỗi cổng. Switch lọc các frame để frame được chuyển hướng chỉ được cung cấp cho thiết bị chuyên dụng.
5. Frame flooding luôn có thể được thực hiện bởi hub, unicast, broadcast hoặc multicast Frame flooding được thực hiện bởi unicast và multicast khi cần thiết
6. Là thiết bị thụ động Là thiết bị chủ động
7. Gateway mạng không thể nhận dạng hoặc lưu địa chỉ MAC Sử dụng bảng CAM, thường được truy cập bởi ASIC, có thể truy cập vào bộ nhớ nội dung
8. Chế độ truyền của hub là bán song công Chế độ truyền của Switch là bán song công hoặc song công toàn phần
9. Thiết bị điện tử kết nối các thiết bị mạng khác để cho phép chúng trao đổi thông tin Switch mạng là một thiết bị được sử dụng trên mạng máy tính để kết nối nhiều thiết bị với nhau. Tiến bộ hơn hub, vì switch sẽ gửi một thông tin đến thiết bị mà nó cần hoặc yêu cầu.
10. Tốc độ của hub là 10Mbps Tốc độ của switch là 10 Mbps đến 1Gbps
11. Sử dụng địa chỉ MAC để truyền Cũng sử dụng địa chỉ MAC để truyền
12. Không cần kết nối Internet Không cần kết nối Internet
13. Không phải là một thiết bị thông minh Là một thiết bị thông minh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *